Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

facebook marketing


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ


เว็บลิงค์แนะนำ

เว็บลิ้ง สพม.33

บทเรียนออนไลน์

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebok sw

กิจกรรมวัน…

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนสวายวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

Read more

การขับเคลื…

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564โรงเรียนสวายวิทยาคาร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)

Read more

กิจกรรมพัฒ…

โรงเรียนสวายวิทยาคาร จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

Read more

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสวายวิทยาคาร จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
3) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
4) ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
5) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
7) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
8) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Po1 500

นางสาวทองใบ  ตลับทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

รองผู้อำนวยการ

rong1500
นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ
 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai