Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

facebook marketing


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ


เว็บลิงค์แนะนำ

เว็บลิ้ง สพม.33

บทเรียนออนไลน์

Who's Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebok sw

กิจกรรมวัน…

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนสวายวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

Read more

การขับเคลื…

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564โรงเรียนสวายวิทยาคาร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)

Read more

กิจกรรมพัฒ…

โรงเรียนสวายวิทยาคาร จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

Read more

20181114 181117 0026 26 
นางสาววราพร  จิตรเดียว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

20181114 181117 0030 30
นางสาวสุภาวดี  เขียวหวาน
ค.บ.วิทยาศาสตร์

20181114 181117 0040 40
นางสิริกานต์  วายโศรก
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

20181114 181117 0019 19
นายภูเบศ  นิราศภัย
วท.ม.การศึกษาวิทยศาสตร์(คอมพิวเตอร์)

20181114 181117 0027 27
นางสาวอรนุช  ดมหอม
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

20181114 181117 0018 18
นางนฤมล  หวังมั่น
ค.บ.ฟิสิกส์

20181114 181117 0010 10
นายคทาวุธ  บุญวร
วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Po1 500

นางสาวทองใบ  ตลับทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

รองผู้อำนวยการ

rong1500
นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ
 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai