Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ

Weblink สพม.33

WEBLINK แนะนำ

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS

สถิติผู้เยี่ยมชม

1011088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
199
404
51027
3742
9914
1011088

Your IP: 54.225.26.44
Server Time: 2017-07-25 10:32:14
35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
Face to face with wisdom Sawai home...
Face to face with wisdom Sawai home...
Silk products with pangasius ..
Silk products with pangasius ..
 Silk products with nature...
Silk products with nature...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...

วิสัยทัศน์

      "ภายในปี 2559 โรงเรียนสวายวิทยาคาร  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ใช้ชีวิตพอเพียง โดยบุคลากรมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น"


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยใช้ชีวิตพอเพียง  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น


เป้าประสงค์

   1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือ เชื่อถือ ศรัทธา จากทุกภาคส่วน

  5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยใช้ชีวิตพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น


อัตลักษณ์

งามน้ำใจ  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย


เอกลักษณ์

สะอาด  สดชื่น  ร่มรื่น  สามัคคี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายทวีศักดิ์   สนสี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ


นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ


นายปารมี  นามโสม
รองผู้อำนวยการ

แนะนำครูและบุคลากร

IMG_0479-22 copy-21.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,46,15,5,2,1,0,20,0,1
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
การขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ผ้าไหม ตำบลสวาย ...
Face to face with wisdom Sawai home...
Face to face with wisdom Sawai home...
Silk products with pangasius ..
Silk products with pangasius ..
 Silk products with nature...
Silk products with nature...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom..
Silk products from Sawai wisdom...
Silk products from Sawai wisdom...

ภาพกิจกรรมสวายวิทย์

15621627_1221124421304348_2772399638522410326_n.jpg

Categories

Lorem ipsum dolor sit amet. Nam sit amet sem. Mauris a ante.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังปรับปรุง

เอกสารเก่า


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai