Get Adobe Flash player

บทเรียนออนไลน์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

United States 87.4% United States
Thailand 10.6% Thailand

Total:

14

Countries
009752
Today: 713
Yesterday: 760
This Week: 2,205
Last Week: 2,322
This Month: 7,625
Last Month: 1,020

ติดต่อเรา

โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ซึ่งขณะนั้น นายบุญมี ส่งเสริม ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ อาคารพระปริยัติธรรมพร้อมสถานที่จากพระครูปัญญาวุฒิสุนทร (มหาคุล) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา และท่านได้ให้ความอุปการะสนับสนุนตลอดมา อาทิจัดตั้งกองทุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษาวัดแสงบูรพาและให้ทุนการศึกษามาโดยตลอดและได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก ประธานสภาตำบลสวายโดยตลอด โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดการศึกษาแบบสหศึกษามีนายอภิชาติ อรรถเวทิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ บุคลากร บ้านพักครู

ปี พ.ศ. 2528 เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ระยะการดำเนินการปี 2528 – 2530 จึงทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการบริการชุมชน เพื่อสนองนโยบายของโครงการ พมช.
ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตชนบทยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา จัดหนังสือให้ยืมเรียน บริหารหลักสูตรทั้งปกติและกึ่งระบบเพื่อให้นักเรียนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่บริการได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ปัจจุบันโรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน นักเรียนจำนวน 627 คน จำนวนห้องเรียน 21 ห้องเรียน โดยมีนายทวีศักดิ์ สนสี เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
สภาพด้านอาคารเรียนอาคารประกอบ และสนามกีฬา
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 88 ตารางวา
– มีอาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 1 หลัง 16 ห้องเรียน
– มีอาคารเรียนแบบ 208 A (มพช. 2 รุ่น 3) จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน 
– มีอาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน
– หอประชุมแบบ 002/2526 (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 หลัง
– โรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย คือ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม และคหกรรม 
– ห้องน้ำ – ห้องส้วม 4 หลัง 
– สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม – บ้านพักครู 5 หลัง
– บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง
– บ่อน้ำ 1 แห่ง, สระน้ำ 2 แห่ง, ถังเก็บน้ำฝน 9 ที่, โอ่งน้ำ รพช. 5 ที่, น้ำประปา – โรงอาหาร
– อาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักงานงานกิจการนักเรียน 1 หลัง
– อาคารอเนกประสงค์ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
– โรงจอดรถสำหรับครู 1 หลัง
ด้านสาธารณูปโภค
มีระบบประปาจากน้ำบาดาลของโรงเรียนเพื่อใช้ในการอุปโภค และมีถังน้ำเพื่อใช้รองรับน้ำฝนเพื่อใช้ บริโภคได้ตลอดปีและมีสระน้ำเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรกรรมแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดปีซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมและการอุปโภคของนักเรียนต้องใช้แหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน 

โรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้าง ดังนี้
ปีงบประมาณ 2520 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังจำนวน 5 ห้องเรียน ก่อสร้างในที่ดินปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2521 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค จำนวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียนและย้ายนักเรียนมาเรียนในสถานปัจจุบัน ห้องน้ำ – ห้องส้วม 6ห้องจำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2522 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องน้ำ –ห้องส้วม 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2523 กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2524 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างหอประชุมขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2526 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคาร 216ค รวมเป็น 16 ห้องเรียนและได้รับเงินบริจาค ต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคาร 216ค อีก 8 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2527 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2528 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนสวายวิทยาคารเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (บพช.2รุ่น3)สร้างอาคารแบบเรียนแบบ 208 อีก 1 หลัง อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม 1 หลัง อาคารฝึกงานคหกรรม 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2530 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตชนบทยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบ ป.6 มีโอกาสได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากยิ่งขึ้นโดยยกเว้นเว้นบำรุงการศึกษา และจัดหนังสือให้ยืมเรียน
ปีงบประมาณ 2533 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2535 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2537 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร 108 ล 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน เป็นเงินทั้งสิ้น 499,800 บาท
ปีงบประมาณ 2540 โครงการปฏิรูปการศึกษาจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมมาตรฐานแบบ 6 ที่ 1 หลัง ผ.33 1 ชุด 3 ลูก
ปีงบประมาณ 2543 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5 เมตร ยาว 350 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 12 เซนติเมตร งบประมาณ 730,000 บาท
ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและซุ้มประตูด้านทิศเหนืองบประมาณ 98,859 บาท
ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างเสาธง งบประมาณ 82,500 บาท
ได้รับบริจาคเงินก่อสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระชัยมงคลพุทธลีลาพร้อมฐานหินอ่อนมูลค่า 120,899 บาท
ได้รับบริจาคเกวียน 14 เล่มและศาลาล้อเกวียน 4 หลัง พร้อมวัสดุสิ่งของเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี 2550 โรงเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 140,000 บาท โดยนำเงินไปปรับปรุงห้องสมุดและห้องโสตทัศนอุปกรณ์
ปี 2553 โรงเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยนำเงินไปพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณทาสีปรับปรุงอาคารเรียน 200,000 บาท
ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน (ทาสี) งบประมาณ 200,000 บาท
ปี2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน งบประมาณ 750,000 บาท
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนเทพื้นหินทรายล้างหน้าอาคารมิตรไมตรี งบประมาณ 230,000 บาท
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนปูพื้นกระเบื้องหอประชุม งบประมาณ 300,000 บาท
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากSCG ในการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย 1 หลัง งบประมาณ 100,000 
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างโรงจอดรถ งบประมาณ 270,000 บาท
ปี 2556 ได้รับบริจาคจากจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างห้องน้ำนักเรียน งบประมาณ 
ปี 2557 ได้รับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนในโรงเรียนดีศรีตำบล งบประมาณ 500,000บาท
ปี 2557 ได้รับงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน งบประมาณ 304,800 บาท 
ปี 2558 ได้รับงบดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา จำนวน 70,000 บาท
ปี 2558 ได้รับงบดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 99,000 บาท
ปี 2558ได้รับงบดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 งานทาสี งานประตูหน้าต่าง
จำนวน 200,000 บาท
ปี 2558 ได้รับงบลงทุนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ
2556 และปีงบประมาณ 2557 จำนวน 276,000 บาท


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai