Get Adobe Flash player

บทเรียนออนไลน์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

United States 84.2% United States
Thailand 12.0% Thailand

Total:

21

Countries
011383
Today: 1
Yesterday: 14
This Week: 51
Last Week: 99
This Month: 106
Last Month: 604

ติดต่อเรา

พันธกิจ
1. พัฒนาพหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
6. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0


เป้าประสงค์ (School Goals)
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ในการจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
5. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ
6. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เหมาะสมตามวัย
7. มีจิตสำนึกอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
9. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai