Get Adobe Flash player

Menu

Weblink SW

facebook marketing


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แบบฟอร์มราชการ


เว็บลิงค์แนะนำ

เว็บลิ้ง สพม.33

บทเรียนออนไลน์

Who's Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebok sw

โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ซึ่งขณะนั้น นายบุญมี ส่งเสริม ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ อาคารพระปริยัติธรรมพร้อมสถานที่จากพระครูปัญญาวุฒิสุนทร (มหาคุล) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา และท่านได้ให้ความอุปการะสนับสนุนตลอดมา อาทิจัดตั้งกองทุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษาวัดแสงบูรพาและให้ทุนการศึกษามาโดยตลอดและได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก ประธานสภาตำบลสวายโดยตลอด โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดการศึกษาแบบสหศึกษามีนายอภิชาติ อรรถเวทิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ บุคลากร บ้านพักครู

ปี พ.ศ. 2528 เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ระยะการดำเนินการปี 2528 – 2530 จึงทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการบริการชุมชน เพื่อสนองนโยบายของโครงการ พมช.
ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตชนบทยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา จัดหนังสือให้ยืมเรียน บริหารหลักสูตรทั้งปกติและกึ่งระบบเพื่อให้นักเรียนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่บริการได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ปัจจุบันโรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน นักเรียนจำนวน 627 คน จำนวนห้องเรียน 21 ห้องเรียน โดยมีนายทวีศักดิ์ สนสี เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
สภาพด้านอาคารเรียนอาคารประกอบ และสนามกีฬา
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 88 ตารางวา
- มีอาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 1 หลัง 16 ห้องเรียน
- มีอาคารเรียนแบบ 208 A (มพช. 2 รุ่น 3) จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน 
- มีอาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน
- หอประชุมแบบ 002/2526 (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 หลัง
- โรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย คือ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม และคหกรรม 
- ห้องน้ำ – ห้องส้วม 4 หลัง 
- สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม - บ้านพักครู 5 หลัง
- บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง
- บ่อน้ำ 1 แห่ง, สระน้ำ 2 แห่ง, ถังเก็บน้ำฝน 9 ที่, โอ่งน้ำ รพช. 5 ที่, น้ำประปา - โรงอาหาร
- อาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักงานงานกิจการนักเรียน 1 หลัง
- อาคารอเนกประสงค์ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
- โรงจอดรถสำหรับครู 1 หลัง
ด้านสาธารณูปโภค
มีระบบประปาจากน้ำบาดาลของโรงเรียนเพื่อใช้ในการอุปโภค และมีถังน้ำเพื่อใช้รองรับน้ำฝนเพื่อใช้ บริโภคได้ตลอดปีและมีสระน้ำเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรกรรมแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดปีซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมและการอุปโภคของนักเรียนต้องใช้แหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน 

โรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้าง ดังนี้
ปีงบประมาณ 2520 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังจำนวน 5 ห้องเรียน ก่อสร้างในที่ดินปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2521 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค จำนวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียนและย้ายนักเรียนมาเรียนในสถานปัจจุบัน ห้องน้ำ – ห้องส้วม 6ห้องจำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2522 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องน้ำ –ห้องส้วม 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2523 กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2524 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างหอประชุมขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2526 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคาร 216ค รวมเป็น 16 ห้องเรียนและได้รับเงินบริจาค ต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคาร 216ค อีก 8 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2527 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2528 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนสวายวิทยาคารเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (บพช.2รุ่น3)สร้างอาคารแบบเรียนแบบ 208 อีก 1 หลัง อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม 1 หลัง อาคารฝึกงานคหกรรม 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2530 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตชนบทยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบ ป.6 มีโอกาสได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากยิ่งขึ้นโดยยกเว้นเว้นบำรุงการศึกษา และจัดหนังสือให้ยืมเรียน
ปีงบประมาณ 2533 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2535 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2537 กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร 108 ล 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน เป็นเงินทั้งสิ้น 499,800 บาท
ปีงบประมาณ 2540 โครงการปฏิรูปการศึกษาจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมมาตรฐานแบบ 6 ที่ 1 หลัง ผ.33 1 ชุด 3 ลูก
ปีงบประมาณ 2543 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5 เมตร ยาว 350 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 12 เซนติเมตร งบประมาณ 730,000 บาท
ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและซุ้มประตูด้านทิศเหนืองบประมาณ 98,859 บาท
ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างเสาธง งบประมาณ 82,500 บาท
ได้รับบริจาคเงินก่อสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระชัยมงคลพุทธลีลาพร้อมฐานหินอ่อนมูลค่า 120,899 บาท
ได้รับบริจาคเกวียน 14 เล่มและศาลาล้อเกวียน 4 หลัง พร้อมวัสดุสิ่งของเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี 2550 โรงเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 140,000 บาท โดยนำเงินไปปรับปรุงห้องสมุดและห้องโสตทัศนอุปกรณ์
ปี 2553 โรงเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยนำเงินไปพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณทาสีปรับปรุงอาคารเรียน 200,000 บาท
ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน (ทาสี) งบประมาณ 200,000 บาท
ปี2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน งบประมาณ 750,000 บาท
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนเทพื้นหินทรายล้างหน้าอาคารมิตรไมตรี งบประมาณ 230,000 บาท
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนปูพื้นกระเบื้องหอประชุม งบประมาณ 300,000 บาท
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากSCG ในการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย 1 หลัง งบประมาณ 100,000 
ปี 2555 ได้รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างโรงจอดรถ งบประมาณ 270,000 บาท
ปี 2556 ได้รับบริจาคจากจากผู้ปกครองนักเรียนสร้างห้องน้ำนักเรียน งบประมาณ 
ปี 2557 ได้รับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนในโรงเรียนดีศรีตำบล งบประมาณ 500,000บาท
ปี 2557 ได้รับงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน งบประมาณ 304,800 บาท 
ปี 2558 ได้รับงบดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา จำนวน 70,000 บาท
ปี 2558 ได้รับงบดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 99,000 บาท
ปี 2558ได้รับงบดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 งานทาสี งานประตูหน้าต่าง
จำนวน 200,000 บาท
ปี 2558 ได้รับงบลงทุนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ
2556 และปีงบประมาณ 2557 จำนวน 276,000 บาท

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Po1 500

นางสาวทองใบ  ตลับทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

รองผู้อำนวยการ

rong1500
นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการ
 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai