26

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
               โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 

ผู้รายงาน  :  นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 

ปีที่พิมพ์  :  2560

บทคัดย่อ

          รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1. พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
  2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประชากรได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33  จำนวน 4  ห้อง  จำนวนนักเรียน  107  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  29  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  12  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้  ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบความแตกต่างใช้  t-test

ผลการศึกษา พบว่า

  1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.87/93.91ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
  1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.9001  หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ  90.01
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่า  หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  1. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  กฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มากที่สุด