ชื่อเรื่อง                         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

ผู้วิจัย                            นางเกวลิน   ศรีหิรัณย์สกุล

ปีที่วิจัย                          พ.ศ.  ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง  โดยมีวัตถุประสงค์  ๑)  เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้  หลังจากพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา  ๓)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่  ๑  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ระหว่าง  ก่อนเรียน  และหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา  และ  ๔)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๑  โรงเรียนสวายวิทยา-คาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน  ๓๓  คน  ซึ่งมาได้โดยการจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster  sampling)  และภายในห้องเรียนมีนักเรียนทุกระดับสติปัญญา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  ๘  แผน  ใช้เวลา  ๑๕  ชั่วโมง  ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๐  ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด  บทเรียนสำเร็จรูป  ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๕  ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ของภาษา  จำนวน  ๔๐  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  ๐.๒๐ – ๐.๕๕ ค่าความยาก  อยู่ระหว่าง  ๐.๕๓ – ๐.๗๓  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๘๕  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๘๔  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย  หาค่าสถิติเชิงบรรยาย  สถิติทดสอบสมมติฐาน  วิเคราะห์ความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สถิติในการทดสอบ  ที  สำหรับกลุ่มที่สัมพันธ์กัน  (t - test  for  dependent  samples)

ผลการวิจัย  พบว่า 

๑.  บทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีประสิทธิภาพ ๘๕.๔๙ /๘๖.๒๐  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ๘๐/๘๐  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

๒.  ผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๗๕.๗๓     

๓.  ผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑ 

๔.  ผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑